Uchwały Rady Rodziców

utworzone przez | paź 8, 2021

Uchwała nr 1/2021

z dnia 2 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu podjęła uchwałę o wyborze składu Prezydium Rady:
Przewodnicząca – Patrycja Kuszpit-Bachar
Zastępca – Agnieszka Trojanowicz
Skarbnik – Bartosz Zakrzewski
Sekretarz – Rafał Zawierta

Uchwała nr 2/2021

z dnia 2 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu podjęła uchwałę o wyborze składu Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców:
Marta Lech, Magdalena Szymańska, Justyna Niewińska

Uchwała nr 3/2021

z dnia 29 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady.

Uchwała nr 4/2021

z dnia 29 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu podjęła uchwałę o następującej treści:
1. Wysokość dobrowolnych składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosić będzie:
100 zł (pierwsze dziecko), 50 zł (drugie dziecko w szkole), 0 zł (kolejne dzieci w szkole).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej

Uchwała nr 5/2021

z dnia 29 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu,  postanawia zwrócić się z prośbą do Dyrekcji Szkoły wprowadzenie do stosowania dla uczniów Szkoły, E-legitymacji, jako dodatkowej opcji dla legitymacji plastikowej. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej.

Uchwała nr 6/2021

z dnia 29 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu, mając na uwadze wytyczne ujęte w Rozdziale I, pkt 35  Wytycznych MEiN, MZ i GIS,  postanawia zwrócić się z prośbą do Dyrekcji Szkoły o uruchomienie źródełka z wodą pitną, z uwzględnieniem ww. wytycznych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej.

Uchwała nr 7/2021

z dnia 29 września 2021 r.

Rada Rodziców Salezjańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu podjęła uchwałę o następującej treści:

1. W § 7 Regulaminu Rady Rodziców dodaje się ustęp 3b:

Członkowie Rady mogą głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem, że w terminie 3 dni wpłyną głosy co najmniej połowy członków Rady. Za organizację głosowania odpowiada Sekretarz. 

2. W § 7 Regulaminu Rady Rodziców dodaje się ustęp 3c:

W przypadku gdy w sytuacji określonej w ust. 3b nie wpłynie wymagana liczba maili, można odbyć głosowanie w drugim terminie w terminie 3 dni od wyznaczonego pierwszego terminu głosowania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej.